ยินดีต้อนรับดข้าสู่บล็อก วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
ผู้จัดทำเว็บไซต์


ชื่อ-นามสกุล : นายฟายซัน  เต๊ะ
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา : 6032040007ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัสยา  อ่วมแดง
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา : 6032040017
ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล : ดร.จิรัฏฐ์  สวัสดิพัชรกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หัวหน้าประจำวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราภรณ์  ตรุษเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลลดา  ทบประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงศ์  ทองแดง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน